અમારો સંપર્ક કરો

અમારો સંપર્ક કરો

અમારો સંપર્ક કરો

ગુજરાત રાજ્ય ઇલેક્ટ્રિકિટી કોર્પોરેશન લિ.
વિદ્યુત ભવન, રેસ કોર્સ, વડોદરા -390 007.

ફોન

+91 265 661 2011

ફોન અને ઇમેઇલ

૦૨૬૫ -૨૫૬૭ -૬૭૮
gsecl@gebmail.com
Google Maps Multiple Markers

નકશો અને અમારો સંપર્ક કરો / પ્રતિસાદ