ધુવરણ ગેસ આધારિત સીસીપીપી I અને II

ભેલ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ ૬૭.૮૫૦ મેગાવૉટ જીઇની એક ગેસ ટર્બાઇન છે અને એક એકમ …

-->