ધુવરણ ગેસ આધારિત સીસીપીપી – III

ત્રીજી ગેસ આધારિત સંયુક્ત ચક્ર પાવર પ્રોજેક્ટ એકમ 376 મેગાવોટની ક્ષમતા સ્થાપિત કરવામાં આવી છે …

-->